Contech Vietnam 2018
Triển lãm quốc tế về Xây dựng, Công nghiệp Mỏ & Cơ sở hạ tầng giao thông  –
Công nghệ, Thiết bị, Máy móc, Phương tiện và Vật liệu

Thời gian: 5 – 8/12/2018
Địa điểm: Cung triển lãm Kiến trúc Qui hoạch (NECC), Hà Nội, Việt Nam.