ĐỐI TƯỢNG KHÁCH THAM QUAN
Kiến trúc sư/ Kỹ sư
Chuyên gia và nhà khoa học
Nhà đầu tư, phát triển
Các nhà thầu xây dựng, giao thông
Ban quản lý các dự án xây dựng, giao thông
Chuyên gia chuyên ngành xây dựng, vật liệu xây dựng và khai khoáng
Chuyên gia tư vấn, nghiên cứu và phát triển (R&D)
Chuyên gia hoạch định chính sách và quản lý vĩ mô
Hiệp hội ngành nghề
Các tổ chức quốc tế
Các cơ quan, tổ chức tư vấn thiết kế, giám sát, quản lý dự án
Các cơ quan, tổ chức thương mại