Giới thiệu chung

CONTECH VIETNAM 2018
5 – 8/12/2018
Địa điểm: Hà Nội, Việt Nam
Đơn vị tổ chức: Công ty CP Quảng cáo & Hội chợ Quốc tế Hà Nội

Sản phẩm trưng bày

Xây dựng công trình
Vật liệu xây dựng
Công nghệ Giao thông
Công nghiệp Khai khoáng
Thông tin kinh tế, thương mại, thị trường và chuyên ngành