• Tiếng Việt
 • So 1 Do Duc Duc, Nam Tu Liem, Ha Noi 0943943388

  Tại sao nên tham quan

  Gặp gỡ với các nhà cung cấp mới, khách hàng và đối tác kinh doanh

  Cập nhật sự đổi mới và các xu hướng mới

  Đánh giá các giải pháp cạnh tranh đối với các loại sản phẩm

  Tìm kiếm công nghệ mới, giải pháp hiệu quả hơn cho các quy trình hiện có

  Bài phát biểu sâu sắc từ các chuyên gia và doanh nghiệp đầu ngành

  Tiếp cận những ý tưởng và hiểu biết mới để phát triển doanh nghiệp của bạn