• Số 1 Đỗ Đức Dục, Nam Từ Liêm, Hà Nội 0943.943.388

  Những thay đổi về cách xác định giá xây dựng công trình từ ngày 15/2 mọi người cần biết

  Từ ngày 15/2/2024, giá vật liệu xây dựng, đơn giá nhân công, giá ca máy và thiết bị thi công do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền công bố theo quy định là cơ sở để xác định giá xây dựng công trình.

  Bộ Xây dựng mới đây đã ban hành Thông tư 14/2023/TT-BXD sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15/2/2024.

  Thông tư 14 sửa đổi, bổ sung quy định về xác định giá xây dựng công trình. Theo đó, giá xây dựng công trình gồm đơn giá xây dựng chi tiết và giá xây dựng tổng hợp.

  Trường hợp tổ chức xác định giá xây dựng công trình theo đơn giá xây dựng chi tiết hoặc giá xây dựng tổng hợp trên cơ sở định mức xây dựng thì giá vật liệu xây dựng (VLXD), đơn giá nhân công xây dựng, giá ca máy và thiết bị thi công xác định theo quy định sau.

  Những thay đổi về cách xác định giá xây dựng công trình từ ngày 15/2 mọi người cần biết

  Thay đổi cách xác định giá xây dựng công trình từ ngày 15/2/2024

  Giá vật liệu xây dựng

  Giá VLXD do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền công bố theo quy định là cơ sở để xác định giá xây dựng công trình.

  Trường hợp VLXD chưa có trong công bố giá hoặc đã có nhưng chủng loại vật liệu không phù hợp với yêu cầu về tiêu chuẩn, quy chuẩn, chất lượng, khả năng cung ứng theo từng dự án, công trình thì giá VLXD để xác định giá xây dựng công trình được thu thập, tổng hợp, phân tích, đánh giá lựa chọn trên cơ sở tham khảo các nguồn thông tin về giá VLXD theo hướng dẫn tại điểm b mục 1.2.1.1 Phụ lục IV Thông tư này.

  Việc lựa chọn giá VLXD phải khách quan, minh bạch, đảm bảo hiệu quả của dự án.

  Đồng thời, khuyến khích lựa chọn VLXD tiết kiệm tài nguyên khoáng sản, tiết kiệm năng lượng, thân thiện môi trường khi lập báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế xây dựng và xác định chi phí đầu tư xây dựng cho công trình, dự án nhưng phải đảm bảo hiệu quả đầu tư và đáp ứng yêu cầu của dự án.

  Trong trường hợp dự án có yêu cầu phải sử dụng VLXD đặc thù hoặc sử dụng vật liệu nhập khẩu thì phải thuyết minh cụ thể trong Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo kinh tế – kỹ thuật và thuyết minh thiết kế xây dựng.

  Đơn giá nhân công xây dựng

  Đơn giá nhân công xây dựng do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền công bố theo quy định là cơ sở để xác định giá xây dựng công trình.

  Trường hợp đơn giá nhân công xây dựng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền công bố không phù hợp với đặc thù của công tác, công trình, dự án, chủ đầu tư tổ chức khảo sát, xác định đơn giá nhân công xây dựng theo phương pháp quy định tại Thông tư hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình để quyết định áp dụng khi xác định giá xây dựng công trình.

  Trong quá trình xác định đơn giá nhân công xây dựng, Sở xây dựng thực hiện hướng dẫn về tính đúng đắn, sự phù hợp của căn cứ, phương pháp xác định đơn giá nhân công xây dựng khi chủ đầu tư có yêu cầu.

  Chủ đầu tư gửi hồ sơ kết quả xác định đơn giá nhân công xây dựng về Sở Xây dựng để theo dõi, quản lý.

  Giá ca máy và thiết bị thi công

  Giá ca máy và thiết bị thi công do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền công bố theo quy định là cơ sở để xác định giá xây dựng công trình.

  Trường hợp giá ca máy và thiết bị thi công chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công bố hoặc đã có nhưng chưa phù hợp với yêu cầu sử dụng và điều kiện thi công của công trình, dự án, chủ đầu tư tổ chức khảo sát, xác định giá ca máy và thiết bị thi công theo phương pháp quy định tại Thông tư hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình để quyết định áp dụng khi xác định giá xây dựng công trình.

  Trong quá trình xác định giá ca máy và thiết bị thi công, Sở Xây dựng thực hiện hướng dẫn về tính đúng đắn, sự phù hợp của căn cứ, phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thi công khi chủ đầu tư có yêu cầu.

  Đối với công trình được xây dựng trên địa bàn 2 đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên, chủ đầu tư tổ chức xác định giá xây dựng công trình đảm bảo thuận lợi trong xác định chi phí, tiết kiệm và hiệu quả dự án, phù hợp với khả năng cung ứng các nguồn lực theo kế hoạch thực hiện.

  Nguồn: cafeland.vn

  Thẻ bài viết

  • gian đặc biệt
  • gian hàng
  • gian tiêu chuẩn
  • Máy móc xây dựng
  • ô tô
  • Thép
  • Xây dựng
  Translate »